• Menu
  • Menu

ธัมเมกขสถูป อนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรม ระลึกถึงวันพระสงฆ์ หรือวันอาสาฬหบูชา

++ Pre Order หนังสือเล่มแรกของ Lunar Travel World ++

ยังไม่สามารถระบุชัดว่าจุดใดคือที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในบริเวณป่าอิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ ใกล้ๆเมืองพาราณสี แต่ความสมบูรณ์ของธัมเมกขสถูปในสวนนี้ก็ได้ถูกใช้เป็นที่ระลึกเพื่อเตือนใจแก่ผู้เห็นธรรมท่านแรกคือพระโกณทัญญะ ซึ่งหลังจากฟังธรรมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา

เชื่อว่าบริเวณสถูปนี้เป็นสถานที่ที่ทรงแสดงธรรมเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลก ทำให้เกิดพระรัตนตรัย 3 ประการ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สถานที่นี้ถือเป็นพุทธานุสรณ์สถานระลึกถึง เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถาน 4 แห่งที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ.269-311) ธัมเมกขสถูปเป็นสถูปขนาดใหญ่ มีความสูง 31.3 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.3 เมตร ด้านล่างก่อด้วยหิน สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทำเป็นช่องๆ แต่ละช่องประดิษฐานพระพุทธรูปแบบต่างๆ ส่วนช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี 8 ช่อง ซึ่งมีความหมายถึง มรรคมีองค์ 8 ประการ

ธัมเมกขสถูป มาจากคำว่า ‘ธัมเมกขะ’ หมายถึง เห็นธรรม ส่วน ‘สถูป’ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่บรรจุของควรบูชา ธัมเมกขสถูป สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรมในวันอาฬาหบูชา คือ พระโกณฑัญญะ

ซากปรักหักพังของเสาอโศก เป็นอีกจุดที่เชื่อว่าอาจเป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา เพราะเสาอโศกมักจะสร้างในจุดที่มีความสำคัญทางศาสนา
มูลคันธกุฎี เชื่อว่าเป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาแรกหลังจากตรัสรู้
ซากปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณเมืองสารนาท

ข้อมูล : สาระน่ารู้สู่ผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฉบับที่ 90 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จำหน่ายอุปกรณ์แค้มป์ปิ้ง เดินเขา เดินป่า ทุกชนิด

ขายอุปกรณ์ outdoor สำหรับท่องเที่ยว เดินป่า เดินเขา

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: