ธัมเมกขสถูป อนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรม ระลึกถึงวันพระสงฆ์ หรือวันอาสาฬหบูชา

ยังไม่สามารถระบุชัดว่าจุดใดคือที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในบริเวณป่าอิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ ใกล้ๆเมืองพาราณสี แต่ความสมบูรณ์ของธัมเมกขสถูปในสวนนี้ก็ได้ถูกใช้เป็นที่ระลึกเพื่อเตือนใจแก่ผู้เห็นธรรมท่านแรกคือพระโกณทัญญะ ซึ่งหลังจากฟังธรรมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา

เชื่อว่าบริเวณสถูปนี้เป็นสถานที่ที่ทรงแสดงธรรมเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลก ทำให้เกิดพระรัตนตรัย 3 ประการ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สถานที่นี้ถือเป็นพุทธานุสรณ์สถานระลึกถึง เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถาน 4 แห่งที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ.269-311) ธัมเมกขสถูปเป็นสถูปขนาดใหญ่ มีความสูง 31.3 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.3 เมตร ด้านล่างก่อด้วยหิน สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทำเป็นช่องๆ แต่ละช่องประดิษฐานพระพุทธรูปแบบต่างๆ ส่วนช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี 8 ช่อง ซึ่งมีความหมายถึง มรรคมีองค์ 8 ประการ

ธัมเมกขสถูป มาจากคำว่า ‘ธัมเมกขะ’ หมายถึง เห็นธรรม ส่วน ‘สถูป’ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่บรรจุของควรบูชา ธัมเมกขสถูป สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรมในวันอาฬาหบูชา คือ พระโกณฑัญญะ

ซากปรักหักพังของเสาอโศก เป็นอีกจุดที่เชื่อว่าอาจเป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา เพราะเสาอโศกมักจะสร้างในจุดที่มีความสำคัญทางศาสนา
มูลคันธกุฎี เชื่อว่าเป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาแรกหลังจากตรัสรู้
ซากปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณเมืองสารนาท

ข้อมูล : สาระน่ารู้สู่ผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฉบับที่ 90 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.