Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » india » Page 5

Tag - india

Taj Mahal

Taj Mahal พระราชวังแห่งความรักที่ กษัตริย์ Sha Jahan ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้กับมเหสี Mumtuz เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว มีลักษณะคล้ายกับมงกุฎ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 22 ปี...