Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » earthquake

Tag - earthquake

ออกจากภูเขาไฟรินจาณี – เหตุการณ์แผ่นดินไหว

“ความรู้”จะพาคุณ..ไปได้ไกล“ประสบการณ์”จะพาคุณ..ไปได้ไกลกว่าแต่..”สติ”จะพาคุณ..ไปได้ไกลที่สุด!! ตอนบ่ายๆ เราตกลงกันว่าจะต้องนอนที่กลางหุบเขาแห่งนี้...