Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » Banahills

Tag - Banahills

รายงานเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [ตอนที่ 3 : บานาฮิลล์]

บานาฮิลล์ เป็นเมืองตากอากาศในตอนกลางของเวียดนามมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสยึดครอง โดยทางเหนือมีเมืองซาปา และทางใต้มีเมืองดาลัดเป็นเมืองตากอากาศของแต่ละพื้นที่ หลังฝรั่งเศสออกไปที่นี่ได้ถูกทิ้งร้าง...