Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » แพ้ความสูง

Tag - แพ้ความสูง

highaltitude

ภาวะความเสี่ยงบนที่สูง High Altitude Sickness

ภาวะความเสี่ยงบนที่สูง หรือ High Altitude Sickness หรือ AMS มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 2,500-3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยิ่งขึ้นไปที่สูงมากจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดังกล่าวมากขึ้น...