Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » พัทลุง

Tag - พัทลุง

หนานญี่ปุ่น – เขาล้อน แห่งเทือกเขาบรรทัด

เขาล้อน เขาล่อน หรือเขาท่าล่อน เป็นยอดเขาที่เป็นเป้าหมายของเราในการเดินทาง เป็นยอดหนึ่งในเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเทือกเขาครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดคือ สตูล พัทลุง ตรัง และสงขลา...