Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » พระเจ้าทรงธรรม

Tag - พระเจ้าทรงธรรม

รอยพระพุทธบาท และความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าทรงธรรม

พระสงฆ์ทางลังกากล่าวว่า ไม่ไกลจากกรุงศรีอยุธยาก็มีรอยพระพุทธบาทเช่นกันอยู่ที่เขาสุวรรณบรรพต จึงได้นำความมากราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้ทรงทราบ และได้สืบหาจนพบรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นที่สักการะบูชา...