Lunar Travel WorldA Legend of Travel

Tag - พระมหามุนี

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี

ระมหามุนี (Mahamuni Buddha Image) หรือพระมหาเมียะมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า และเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า ซึ่งได้แก่ พระธาตุอินทร์แขวน...