Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » ขุนหลวงหาวัด

Tag - ขุนหลวงหาวัด

พระตำหนักคำหยาด และเรื่องราวของขุนหลวงหาวัด

เรื่องราวของพระตำหนักเกี่ยวข้องกับขุนหลวงหาวัด ซึ่งก็คือพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์องค์รองสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา แม้จะพำนักที่นี่เพียงระยะเวลาสั้นๆ...