Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » ขวานหิมะ

Tag - ขวานหิมะ

เทคนิค Self Arrest ด้วย Ice Axe

อุปสรรคของธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาได้ มีความเป็นไปได้ที่เราอาจลื่นไถลตกลงจากเส้นทางเดินที่เล็กแคบ ลงสู่หน้าผาซึ่งหิมะปกคลุมหนา Ice Axe ที่เราถืออยู่ในมือมีประโยชน์มากกว่าเป็นไม้ที่ค้ำยัน...