ธัมเมกขสถูป อนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรม ระลึกถึงวันพระสงฆ์ หรือวันอาสาฬหบูชา

ยังไม่สามารถระบุชัดว่าจุดใดคือที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในบริเวณป่าอิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ ใกล้ๆเมืองพาราณสี แต่ความสมบูรณ์ของธัมเมกขสถูปในสวนนี้ก็ได้ถูกใช้เป็นที่ระลึกเพื่อเตือนใจแก่ผู้เห็นธรรมท่านแรกคือพระโกณทัญญะ ซึ่งหลังจากฟังธรรมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา

ไหว้พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

แม้จะไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดในศาสนาพุทธมากนัก และต้องบอกว่าการไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4 ในครั้งนั้นก็เป็นในเชิงท่องเที่ยวเพื่อเห็น เพื่อรู้เช่นการเดินทางทั่วๆไป ว่าเราหาทางไปเพื่อดูโบสถ์คริสต์เกือบทุกนิกาย ดูมัสยิดมากมาย ก็ควรมีสักครั้งที่เดินทางไปถึงสถานที่อันเป็นต้นกำเนิดแห่งความเชื่อหลักของตัวเอง 
และเมื่อไปถึงความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นก็สามารถสร้างความเบิกบาน แช่มชื่น ชื่นชม อย่างนั้นจริงๆ

ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา แผ่กิ่งก้านสาขาครึ้มให้ความร่มเย็น สร้างความสงบแก่เหล่าผู้แสวงบุญที่เดินทางมาจากหลายชาติ หลายภาษา พ้นจากความวุ่นวายและทุกขเวทนาที่รายล้อมอยู่รอบวัด